វីដេអូហាយឡាយ៖ Barcelona 1-1 Real Madrid

ថ្ងៃចេញផ្សាយ : 04 ធ្នូ 2016 (22247 views)

សូមផ្តេកទូរស័ព្ទដើម្បីទស្សនាពេញអេក្រង់ឬក៍ចុច​​ Right click+Fullscreen សម្រាប់កំព្យូទ័រ

 

វីដេអូផ្សេងទៀត

មើលទាំងអស់

មតិយោបល